ıss işletme hizmetleri

ÇEVRE VE SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI 

Çevre ve Sosyal Sürdürülebilirlik misyonumuz ile tüm paydaşlarımızı, yerel halkı ve çevreyi pozitif yönde etkilerken; insan sağlığını, doğal ve kültürel mirası da korumaktayız. Yaptığımız her işin temelinde yatan 'insan, çevre ve ekonomi' yaklaşımının getirdiği sürdürülebilir uygulamalarla; çevre ve sosyal hayata olumlu katkılar sağlarken, aynı zamanda gelecek nesillere uzun soluklu ekonomik faydalar da sağlayacağımıza inanıyoruz.ISS İşletme Hizmetleri olarak organizasyon yapımızı, yönetim sistemimizi ve uygulama yöntemlerimizi her türlü kanun, düzenleme ve standartlara uyumlu olacak şekilde yapılandırıyoruz.Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi’mizin ve performansımızın sürekli gelişimini sağlamak amacıyla tüm önemli faaliyetlerimiz için hedefler koyarak, sahip olduğumuz çevre ve sosyal sorumluluk prensiplerine dayalı performans değerlendirmesi yapıyoruz.ISS İşletme Hizmetleri olarak, Çevre ve Sosyal Sürdürülebilirlik konularında aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt etmekteyiz;• Faaliyet gösterilen bölgelerde yerel halk ve çalışanlar arasında çevresel farkındalık sağlanması,• Kadının iş çevrelerinde güçlendirilmesi ve eşit olanaklara sahip olmasının sağlanması,• Sürdürülebilirlik amaç, strateji ve gerçekleşmelerine ilişkin şeffaf raporlama yapılması,• Faaliyetlerimizde sera gazı emisyonlarını ve enerji tüketimini azaltıcı önlemler alınması,• Su, arazi ve toprak kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirgeyecek sistemlerin geliştirilmesi,• Faaliyet gösterilen bölgelerde şikayet mekanizması oluşturularak yerel halkın çevresel ve sosyal konularda görüş ve şikayetlerinin incelenmesi,• Tüm projelerde kullanacağımız malzeme, hizmet ve benzeri girdilerin yaşam döngüleri değerlendirilerek seçilmesi,• Etkin atık yönetim planları oluşturularak, atık geri dönüşüm uygulamalarının teşvik edilmesi,• Çevre ve sosyal sorumluluklarımız doğrultusunda çalışanlarımıza gerekli eğitim programlarının sağlanması.Tüm faaliyetlerimizde Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi’mizin uygulanmasını takip ederek, faaliyetlerimizin sürekli olarak bu politikayla uyum içerisinde olmalarını sağlayacağız. Cavit Habib CEO