Trends in FM

Realiseer  een duurzamere organisatie met integrated FM

ISSNL - Trends in FM - Duurzaamheid in FM 2 - 730x600 062024

Duurzaamheid is de fase buzzword voorbij. Het is een belangrijk onderscheidend vermogen geworden en in toenemende mate wordt er van (grote) organisaties verwacht dat zij duurzaam opereren en daar ook heel transparant in zijn. Organisaties die zeggen, maar niet doen, worden onherroepelijk teruggefloten door NGO’s en maatschappelijke organisaties. De druk ligt er goed op en de vraag is dan ook niet of (ja) en wanneer (gisteren), maar hoe. Voor die ‘hoe’ gaan we op deze pagina in op de noodzaak om naar de volledige keten te kijken en deze te betrekken, de eigen medewerkers en locaties mee te nemen in de afwegingen en rekening te houden met de beschikbaarheid van hernieuwbare (groene) energie en het beleid voor duurzame energie. En het zal u niet verbazen dat de juiste FM-partnership een acceleratie van het duurzaamheidsbeleid kan betekenen.

Definitie van duurzaamheid

Laten we er geen discussie van maken. Duurzaamheid is als Luxaflex. We denken te weten wat we bedoelen, maar tijdens inhoudelijke discussies blijkt dat het idee varieert van jaloezieën tot shutters. Bij duurzaamheid of duurzaam ondernemen draait alles om people, planet & profit for all. In alle organisatieactiviteiten ligt de gedachte ‘de aarde elke dag beter achterlaten dan dat je die hebt aangetroffen’. Die gedachte omzetten in beleid, is lastig voor sommige organisaties en activiteiten. Een holistische benadering helpt om daar een concreet beeld bij te krijgen.

Bij ISS hanteren we, door alle activiteiten die we ontplooien bij onze opdrachtgevers, twee ‘soorten’ duurzaamheid: maatschappelijke of sociale duurzaamheid als ecologische duurzaamheid.

Bij maatschappelijke of sociale duurzaamheid hebben we het over alle activiteiten die een organisatie en/of keten onderneemt om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Hoe zorgt u voor gelijke kansen en mogelijkheden, hoe verlaagt uw drempels en hoe verhoogt uw arbeidsparticipatie voor mensen met verschillende achtergronden, leeftijden, overtuigingen en gewoonten. Daar draait het dus om people en diversity, inclusion & belonging.

Bij ecologische duurzaamheid gaat over de energie, CO2, afval, circulariteit, biologisch, plantbased, eiwittransitie, lokale productie en over circulaire economie. Over planet dus. Daarbij moet u op zoek naar antwoord op de vragen wat u moet doen voor de gebouwde omgeving, wat u moet doen voor uw medewerkersdiensten en wat u moet doen op het gebied van toeleveranciers en afnemers. Die mate van invloed wordt bepaald door uw onderhandelingspositie richting opdrachtgevers en richting toeleveranciers. Misschien dat uw opdrachtgevers naar u kijken en eventueel zelfs naar uw leveranciers. Hoe regelt u dat of dwingt u dat af met een veelheid aan leveranciers? Bij de verduurzaming van een organisatie kijken we dus naar interne bedrijfsvoering en naar de inkoop van producten en diensten.

Impact van duurzaamheid: een doordacht en oprecht duurzaamheidsbeleid

Vaak wordt het argument aangehaald dat het voor de korte termijn winstgevendheid niet interessant is om een duurzamere bedrijfsvoering te voeren. Voor de middellange en langere termijn is dit echter de enige manier om voortbestaan te vergroten. Sterker nog, het kan leiden tot een compleet nieuw bedrijfsmodel of verdienmodel. Een organisatie heeft dus de keuze om lijdzaam te volgen of leidend te zijn en voortrekkersrol en voorbeeldfunctie te hebben. Met het potentieel van duurzaamheid is dat een eenvoudige keuze.

Met een doordacht en oprecht duurzaamheidsbeleid kan een organisatie impact maken op people en planet. Andersom heeft een doordacht en oprecht duurzaamheidsbeleid ook een positieve impact op de organisatie. Laten we de impact van duurzaamheid op een organisatie bespreken aan de hand van de eerdergenoemde people, planet & profit for all

WENDBAARHEID IN FM

Download onze whitepaper

Hoe vergroot u de wendbaarheid van uw organisatie? Lees in onze whitepaper alle redenen om te kiezen voor uitbesteding aan een gespecialiseerde dienstverlener! 

Open het whitepaperhttps://brand.issworld.com/m/799b32e8d8980b4d/original/ISSNL-Wendbaarheid-Whitepaper-Facilitaire-Modellen-062024.pdf

People

De holistische benadering van duurzaamheid zorgt ervoor dat er beleid wordt gemaakt op het gebied de gebouwde omgeving, van medewerkersdiensten en op het gebied van diversiteit, inclusie en verbondenheid. Alle drie hebben invloed op menselijk kapitaal.

Bij de gebouwde omgeving heeft u het over de locaties van uw organisatie. Zowel de buiten- als binnenruimte zijn van invloed. Draagt uw locatie bij aan verstening en opwarming of juist aan het opvangen van regenwater, het gebruik van zonlicht en verkoeling door verticaal groen? Is uw locatie daarmee meteen een uithangbord van uw duurzaamheidsbeleid en potentiële magneet van nieuw talent?

Bij medewerkersdiensten moet u denken aan het wagenpark en het gebruik van OV, fiets, leenauto’s of andere modaliteiten. Welke vervoerswijzen stimuleert uw organisatie al dan niet bewust? U bent verplicht om de uitstoot van zakelijke reizen inzichtelijk te maken. Vanuit de overheid en mogelijk ook al vanuit opdrachtgevers. Andersom vraagt u mogelijk uw leveranciers om dit inzichtelijk te maken voor u en uw opdrachtgevers. Hoe mooi zou het zijn om uw opdrachtgevers te begeleiden naar een duurzamere bedrijfsvoering en uw medewerkers te bewegen naar duurzamer gedrag en duurzame keuzes? Deze keuzes in een duurzaamheidsbeleid leiden tot een mooie waardepropostie voor de arbeidsmarkt (employer value proposition).

Elke organisatie heeft een plek in de samenleving. Een deel van het bestaansrecht van een organisatie is ontleend aan de plek. De manier waarop een organisatie invulling geeft aan die plek bepaalt uiteindelijk of een organisatie zichzelf los van de maatschappij plaatst of er juist middenin. Overigens is dit altijd in de perceptie van de maatschappij. Het zeggen en ernaar handelen, is geen garantie dat ook zo wordt gezien. Als die perceptie er is, zorgt voor een goede reputatie bij meerdere stakeholders. Zowel bij NGO’s en sociale organisaties, op de arbeidsmarkt als bij de huidige medewerkers. Met maatschappelijke duurzaamheid geeft u actief invulling aan diversiteit, inclusie en groepsgevoel. Door een plek te bieden aan verschillende groepen uit de samenleving, te kijken naar de mogelijkheden en de kansen die ontstaan uit die diversiteit en al deze groepen gelijke kansen en mogelijkheden te geven, onderscheidt u zich van andere organisaties en lost u mogelijke wervingsuitdagingen op.

Planet

De impact van duurzaamheid op de planeet is bijna vanzelfsprekend. Door diezelfde holistische aanpak wordt duidelijk waar reductie mogelijk is in energie, CO2 en restromen. Het onderlinge verband is duidelijk. Gerichter produceren, betekent minder energie en CO2-uitstoot en minder reststromen. Dan is het natuurlijk ook van belang wat er met die reststromen gebeurt. Afvalbeheer wordt eenvoudiger als de verschillende afvalstromen worden gescheiden en daar waar mogelijk worden hergebruikt. Datgene wat niet te recyclen of upcyclen is, restafval bijvoorbeeld, vraagt een specifieke aanpak om te reduceren.

Een van de grotere uitdagingen ligt in onze voedselproductie en -consumptie. Enerzijds is het goed voor de planeet om vandaag nog over te stappen naar volledig plantbased en alternatieve eiwitten. Ook omdat een nieuwe generatie de arbeidsmarkt betreedt die dat verlangt van de werkgever. Anderzijds is nog niet iedere medewerker hier klaar voor en dat levert mogelijk een spagaat op. Duurzame catering betekent ook een duurzame gedragsverandering bewerkstelligen waar dat kan en de medewerker de keuze blijven bieden waar dat 'moet'.

Profit (for all)

Een doordacht en oprecht duurzaamheidsbeleid heeft dus een positieve invloed op het imago en uitstraling naar de (arbeids)markt. Daarnaast heeft het als bijgevolg ook potentieel financiële impact. Door bijvoorbeeld verwarming en koeling af te stemmen op bezettingsgraad of benuttingsgraad wordt er bespaard op de energiekosten. Met het gebruik van hernieuwbare energie en groene aankleding van buiten- en binnenruimte zorgt u voor een prettiger klimaat én bespaart u op gas en elektriciteit.

Een andere positieve impact van duurzaamheid is de maatschappelijke bijdrage die u kunt leveren door het creëren en faciliteren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door mensen duurzaam aan een baan te helpen, krijgen zij weer een doel en een sociale omgeving naast een inkomen. Voor werkgevers zijn er mogelijkheden om dit kostenneutraal te doen. Een belangrijker argument hiervoor is dat nieuwe generatie medewerkers een werkgever hoger waarderen als deze beschermde arbeidsplaatsen faciliteert of laat faciliteren.

Bijdrage FM aan duurzaamheid

Voor het doorvoeren van veranderingen in gebouwde omgevingen, medewerkersdiensten en bij toeleveranciers en afnemers heeft u vanzelfsprekend hulp nodig. Niet dat een organisatie echt afhankelijk is van anderen, maar er zijn veel organisatie u voorgegaan en die ervaringen kunt u meenemen in uw eigen duurzaamheidsbeleid. Op welke aspecten binnen ecologische en sociale duurzaamheid uw organisatie kan aanhaken, hangt sterk af van de kernactiviteiten. En mogelijk is dat heel beperkt op de kernactiviteiten, maar valt er veel te winnen op de ondersteunende activiteiten. Net zoals bij andere strategieën staat of valt het succes met de uitvoering. Die uitvoering wordt vaak gedaan door het facilitair bedrijf. FM is dan ook een geweldig instrument die uw duurzaamheidsambities kan accelereren naar een hoger niveau.

Facilitair management zit namelijk op een plek in de organisatie die haar in staat stelt om kwalitatieve informatie (wensen, behoeften en perceptie) te combineren met kwantitatieve data (bezettingsgraad, klimaat, benuttingsgraad, verkoop bedrijfsrestaurant, enz.) en op basis van deze gegevens de dienstverlening, het klimaat en de klimaatsystemen, en de inrichting van binnen- en buitenverblijf daarop afstemmen.

Het facilitair bedrijf staat heel dicht bij de medewerkers en kan op die manier snel sturen op duurzame inkoop, gebruik en op reststromen. Door inzage in inkoop, gebruik en reststromen in combinatie trends in bezetting en benutting is er veel sneller te sturen op werkelijk gebruik en zijn preciezere voorspellingen mogelijk. Zowel in het bedrijfsrestaurant als in energiebeheer. Het technisch beheer van de gebouwsystemen of installaties kan hier verder aan bijdragen door systemen in- en uit te schakelen op basis van benuttingsgraad en bezettingsgraad. Daarnaast kan zij in meerjarenonderhoudsplan (MJOP), naast preventief onderhoud, ook de afweging maken of en welke implicaties een duurzaamheidsbeleid hebben op gebouwsystemen. Dat kan betekenen dat zij onderdelen tijdens preventief onderhoud vervangen voor een duurzamer alternatief of complete systemen voortijdig vervangen, omdat door de lagere energiekosten de investering snel wordt terugverdiend.

Toekomst van duurzaamheid

Tot aan 1990 hadden we de tijd om het tij te keren en zonder te veel roofbouw op de planeet het hele ecosysteem intact te houden. De overshoot days komen elk jaar steeds vroeger. In Nederland zijn we in de eerste 3 maanden al door ons jaarquotum heen. Duurzaamheid is om die reden een trend die belangrijk blijft. Enerzijds vertrouwen we daarbij op technologische innovaties, anderzijds betekent dat we ons gedrag moeten veranderen. Overheden gaan steeds strengere regels hanteren en steeds meer beperkende voorwaarden opleggen. Zo worden nieuwe wijken autovrij om autobezit te ontmoedigen, zijn deze wijken ‘van het gas’ en krijgt de fiets in grote steden steeds meer ruimte boven de auto. Nieuwe regels leiden onherroepelijk tot nieuwe bedrijfsmodellen en innovaties in duurzame technologieën. Het biedt nieuwe kansen voor organisaties om als voorloper op het gebied van duurzaamheid competitief voordeel te realiseren. Nieuwe generaties verwachten van organisaties transparantie. Dat betekent dat ze laten zien wat ze doen en resultaten en impact meten en worden verplicht een duurzaamheidsrapportage te presenteren waarin people, planet & profit 4 all inzichtelijk wordt.

Gerelateerde artikelen

Neem contact met ons op!

Meer weten over hoe ISS bijdraagt aan een betere werkwereld voor uw medewerkers? Stuur ons een kort bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.