KODEKS POSTĘPOWANIA I POLITYKA SPEAK UP

Zachowanie zgodne z CSR i polityką Speak Up

ISS zależy na działalności zgodnej z zasadami etyki i odpowiedzialności społecznej. To zobowiązanie jest ściśle powiązane z naszymi wartościami (Jednością, Uczciwością, Odpowiedzialnością, Przedsiębiorczością i Jakością) i zostało poparte naszym Kodeksem Postępowania.

Code of Conduct

Kodeks Postępowania ISS ma zastosowanie wobec każdej dziedziny działalności naszej firmy oraz wszystkich naszych pracowników. Określa podstawowe zasady prowadzenia naszej działalności w sposób etyczny i odpowiedzialny, a także zgodny z naszymi wartościami. Wskazuje naszym pracownikom właściwe postępowanie i zachowania w okresie ich zatrudnienia w ISS oraz w relacjach z innymi pracownikami, naszymi klientami i ich pracownikami, partnerami biznesowymi oraz innymi interesariuszami ISS.

Aby wspierać stosowanie Kodeksu Postępowania i zapewnić utrzymanie należytego ładu korporacyjnego, Grupa ISS wdrożyła szereg polityk i standardów, z których część znajduje się  tutaj.

nasz cel

Łączymy ludzi i miejsca, by tworzyć lepszy świat

Polityka Speak Up

Zgodnie z wartościami i Kodeksem Postępowania ISS, uczciwość biznesowa ISS nie podlega negocjacji. ISS dokłada wszelkich starań, by prowadzić działalność zgodnie z prawem i wysokimi standardami etycznymi.

Polityka Speak Up i system zgłaszania naruszeń zostały przyjęte w ISS, aby pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi oraz inni interesariusze mogli zgłaszać swoje wątpliwości w bezpieczny i poufny sposób.

Jeśli jesteś pracownikiem, klientem, partnerem biznesowym lub innym interesariuszem firmy i uważasz, że doszło do naruszenia Kodeksu postępowania ISS, naszych polityk lub przepisów prawa, powiedz nam o tym, używając narzędzia Speak Up. Zgłaszając naruszenie, działasz w duchu Kodeksu postępowania i naszych wartości, pomagasz nam chronić naszą działalność i reputację.

Istnieje kilka sposobów zgłaszania naruszeń. W zależności od charakteru i powagi niepokojącego spostrzeżenia możesz podzielić się nim najpierw ze swoim przełożonym lub menadżerem, lokalnym Kierownikiem Działu People & Culture, lokalnym Dyrektorem Prawnym lub lokalnym Dyrektorem Finansowym.

System Speak Up

Aby zgłosić naruszenie w zakresie polityki Speak Up, można wykorzystać do tego system Speak Up. Całość komunikacji pozostanie anonimowa i poufna, chyba że zdecydujesz ujawnić swoją tożsamość. Z myślą o wyjaśnieniu sprawy zachęcamy zgłaszających do podania swoich danych oraz szczegółowego opisania zdarzenia.

Co należy zgłaszać w systemie Speak Up

System Speak Up ma za zadanie zapewniać bezpieczny i poufny kanał do zgłaszania podejrzeń nadużyć, ewentualnych naruszeń przepisów lub wewnętrznych zasad, a także spostrzeżeń, które mogłyby w negatywny sposób odbić się na reputacji, działalności i wynikach biznesowych ISS oraz które ze względu na swój charakter, nie mogą zostać zgłoszone za pośrednictwem normalnych procesów sprawozdawczości. 

Pracownik może sprawdzić, czy powinien skorzystać z systemu Speak Up, odwołując się do treści polityki Speak Up.

Czego nie należy zgłaszać w systemie Speak Up

Wątpliwości dotyczące warunków zatrudnienia lub kwestii związanych z lokalnym miejscem pracy, takich jak konflikty ze współpracownikami i kierownikami, sankcje dyscyplinarne, prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzeń i świadczeń, nie są objęte polityką Speak Up i powinny być zgłaszane lokalnemu przełożonemu lub kierownikowi działu People & Culture oraz rozwiązywane lokalnie.

Jeśli nie czujesz się komfortowo, zgłaszając swoje wątpliwości lokalnie, lub sposób rozwiązania sprawy nie jest satysfakcjonujący, skorzystaj z systemu Speak Up.

Proces wyjaśniania sprawy
Przed przekazaniem zgłoszenia do Kierownika AudytuWewnętrznego Grupy lub do odpowiednich organów ISS, Twoje wątpliwości zgłoszone online lub za pośrednictwem obsługiwanej przez personel infolinii systemu Speak Up zostaną sprawdzane przez zewnętrzną firmę prawną w celu zabezpieczenia procesu przed konfliktem interesów. 

 Kierownik Audytu Wewnętrznego Grupy ma obowiązek (i) rejestrować i zatwierdzać wszystkie zgłoszenia w ciągu 7 dni, (ii) ocenić powagę i wiarygodność dokonanych zgłoszeń oraz (iii) postępować odpowiednio i określić właściwew tej sytuacji działania. Niektóre zgłoszenia mogą zostać rozpatrzone bez dochodzenia 

Kierownik Audytu Wewnętrznego Grupy może skonsultować Twoje zgłoszenie z ISS Business Integrity Committee lub ISS Audit & Risk Committee, a także ze starszymi członkami kierownictwa. Kierownik Audytu Wewnętrznego Grupy może również poprosić zewnętrznych audytorów, śledczych i/lub prawników o pomoc przy dochodzeniu i analizie wyników.

Jeżeli dochodzenie wykaże naruszenie zasad ISS i/lub przepisów prawa i regulacji, zostaną przedsięwzięte odpowiednie działania naprawcze W przypadkach dozwolonych przez prawo i w zależności od okoliczności, ISS poinformuje Cię o działaniu przewidzianym lub podjętym w wyniku zgłoszenia oraz o powodach takiej kontynuacji sprawy.

Ochrona – brak odwetu wobec zgłaszających
Jeśli zgłaszasz ISS obawę w dobrej wierze, zagwarantujemy, aby w efekcie Twojego zgłoszenia w ramach Speak Up nie doszło względem Ciebie do działań dyskryminacyjnych lub odwetowych.

W niektórych przypadkach prawo krajowe może zapewnić Ci lepszą ochronę w wyniku dokonania zgłoszenia w ramach Speak Up i dochodzenia – wówczas uzupełnia ono lub zastępuje niniejszą Politykę. 

Odwet oznacza każde bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które powoduje lub może powodować nieuzasadnione negatywne skutki dla zgłaszającego. Jeśli uważasz, że dokonano wobec Ciebie odwetu z powodu zgłoszenia lub udziałuw dochodzeniu, niezwłocznie zgłoś zaobserwowany przez siebie odwet do Kierownika Audytu Wewnętrznego Grupy (dane kontaktowe znajdują się poniżej) lub skorzystaj z systemu Speak Up. Wszelkie tego typu zgłoszenia będą analizowane z zachowaniem poufności.

Inne opcje zgłaszania spraw: zgłaszanie do odpowiednich organów 
Jeżeli mieszkasz w UE, zamiast informować o sprawie ISS możesz zgłosić ją do lokalnego zewnętrznego kanału sprawozdawczego dostępnego w Twoim kraju. Zewnętrzny kanał sprawozdawczy jest zarządzany przez lokalne władze w Twoim kraju i pozwala na zgłaszanie spraw w sposób podobny do wewnętrznej sprawozdawczości w ISS. 

Aby dowiedzieć się, jaki organ zarządza zewnętrznym kanałem sprawozdawczym, sprawdź stronę internetową poświęconą Odpowiedzialnemu Postępowaniu Biznesowemu i Speak Up. 

Zachęcamy jednak, by w pierwszej kolejności kierować zgłoszenia do ISS.

Przetwarzanie danych osobowych
Gromadzenie, przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych przekazanych za pośrednictwem systemu Speak Up odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) oraz z duńską ustawą o ochronie danych.