SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Troska o ludzi, miejsca i środowisko

Już od momentu założenia naszej firmy w 1901 roku stawiamy na ludzi i gorąco wierzymy, że to właśnie pozwala na tworzenie wielkich rzeczy. Wierzymy w konieczność bycia odpowiedzialnym – za środowisko, pracowników i społeczność, w której funkcjonujemy. Wiemy, że dobrze wykonana przez nas praca zwiększa komfort przebywania w danym otoczeniu i tworzy lepszy świat – i właśnie to motywuje nas do działania.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

NASZA OBIETNICA

Zrównoważony model biznesowy przyjazny dla środowiska, w którym żyjemy

Jako firma globalna zatrudniająca 370 000 pracowników, odgrywamy ważną rolę w rozwiązywaniu niektórych z najbardziej naglących problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Mamy swój udział w zrównoważonym rozwoju w trzech obszarach:     

  • Ludzie: Promowanie bezpiecznych warunków pracy, troska o zdrowie i samopoczucie oraz prawa człowieka przy jednoczesnym pielęgnowaniu kultury różnorodności i integracji.   
  • Środowisko: Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko przy jednoczesnym wspomaganiu Klientów w tworzeniu zrównoważonych miejsc pracy dzięki doradztwu strategicznemu i usługom.   
  • Zysk: Pozytywny wpływ na globalne środowisko biznesowe poprzez prowadzenie etycznej działalności w oparciu o dobre standardy biznesowe i zgodnie z naszą polityką uczciwości biznesowej.  
Dowiedz się więcej
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (14)

Wspieranie ONZ w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju

Bardzo zależy nam na uczestnictwie w zmianach, mających na celu stworzenie prężnej, międzynarodowej społeczności. Chcemy dawać przykład i być liderem zmian w naszej branży, zawsze mając na celu pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe, w którym działamy. Skupiając się na etycznym podejściu do ludzi, środowiska i generowania zysku, poświęcamy szczególnie dużo uwagi we wspieranie następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs):

SDG nr 5

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

ISS promuje i wspiera różnorodność. Kobiety stanowią prawie połowę naszych pracowników i nieustannie dążymy do zwiększenia odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych, w programach doskonalenia menadżerów oraz programach stażowych - co znajduje odzwierciedlenie w naszej strategii dotyczącej wyrównywania szans i różnorodności.

SDG nr 6

Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Zużycie wody to jeden z obszarów, na którym w największym stopniu wpływamy na środowisko. W ramach naszego globalnego Programu Zielonych Biur ISS oraz podejścia zakładającego Doskonałość w Utrzymaniu Czystości, chcemy zmniejszyć wykorzystanie detergentów o 75% oraz zużycie wody i odpadów nawet o 70%.

SDG nr 8

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Jako spółka dbająca o ludzi, inwestujemy znacząco w rozwój pracowników na każdym poziomie naszej organizacji – eliminując wypadki przy pracy, zwłaszcza śmiertelne, zapewniając uczciwe warunki oraz wprowadzając całkowity zakaz pracy przymusowej, pracy dzieci, współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi.

SDG nr 10

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Będąc jednym z największych na świecie prywatnych pracodawców, jesteśmy dumni z naszej gotowości do przyjęcia w nasze szeregi ludzi z różnorodnym wykształceniem i pochodzeniem. Oferujemy szkolenia i możliwości kariery coraz większej liczbie uchodźców, a także osobom z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną, ludziom borykającym się z trudnościami natury społecznej oraz osobom bez wykształcenia.

SDG 12

Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

W ramach naszego programu Cleaning Excellence oraz ekologicznych i innowacyjnych projektów dążymy do zredukowania zużycia chemikaliów, współpracując ze strategicznymi dostawcami z myślą o opracowaniu i przetestowaniu nowych narzędzi, technologii i procesów, które zredukują wpływ na środowisko.

SDG nr 13

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Zawsze, gdy to możliwe, ISS dąży do ograniczenia wpływu, który wywiera na środowisko – własnego i swoich Klientów. Współpracujemy z naszymi Klientami w ich obiektach i poza nimi, doradzając im w jaki sposób mogą zarządzać swoim śladem ekologicznym oraz go ograniczyć.

SDG nr 16

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Nie tolerujemy korupcji, przekupstwa, dyskryminacji ani żadnego nieetycznego zachowania. Działając zgodnie z Kodeksem Postępowania ISS oraz Globalnymi Standardami Humanistycznymi, promujemy i krzewimy kulturę, w której docenia się różnorodność opinii oraz swobodę wypowiedzi.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Większe możliwości dla rdzennych mieszkańców Australii

Jako jeden z największych globalnych pracodawców wspieramy zatrudnienie oferując możliwości rozwoju kariery ludziom z różnych środowisk - w tym także rdzennym mieszkańcom Australii.

Dowiedz się więcej
AU CR - Maximizing opportunities

OFEROWANIE RÓWNYCH SZANS I WŁĄCZANIE RÓŻNYCH GRUP

Ludzie, którzy zmieniają świat na lepsze

Akceptujemy i promujemy różnorodność oraz włączanie różnych grup – bez względu na narodowość, rasę, wiek, płeć, tożsamość płciową, niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania religijne, język, pochodzenie kulturowe i wykształcenie poszczególnych osób. Nasi pracownicy są bardzo różnorodni, co uważamy za ważny element naszej konkurencyjności i przewagi biznesowej. Nasza kultura włączania różnych grup przekłada się na większą kreatywność pracowników oraz większą atrakcyjność ISS jako pracodawcy.

Dowiedz się więcej
Meet our people option 2_Graded

Nacisk na zrównoważony rozwój

Przekonaj się, jak tworzymy trwałą wartość naszego biznesu i przez to również świata wokół nas, rozwiązując problemy dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz regularnie sporządzając transparentne raporty na temat naszej działalności.

Zapoznaj się z naszym raportem na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Historie o ludziach i miejscach

LUDZIE TWORZĄ MIEJSCA

Ponad 59 tys. klientów w ponad 30 krajach