SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Troska o ludzi, miejsca i środowisko

Już od momentu założenia naszej firmy w 1901 roku stawiamy na ludzi i gorąco wierzymy, że to właśnie pozwala na tworzenie wielkich rzeczy. Wierzymy w konieczność bycia odpowiedzialnym – za środowisko, pracowników i społeczność, w której funkcjonujemy. Wiemy, że dobrze wykonana przez nas praca zwiększa komfort przebywania w danym otoczeniu i tworzy lepszy świat – i właśnie to motywuje nas do działania.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (16)

speak up

Etyczne praktyki biznesowe jako element społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Przekonaj się, jak nasz Kodeks postępowania wiąże się ze wszystkim, co robimy. Polityka Speak Up jest ściśle powiązana z naszymi standardami etycznymi i zachowaniem. Etyczny biznes jest zgodny z wartościami i Kodeksem postępowania ISS – nie dopuszczamy tu żadnych wyjątków.

Informacje na temat naszego Kodeksu postępowania i polityki Speak Up/about/corporate-responsibility/speak-up
DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (14)

NASZA OBIETNICA

Zrównoważony model biznesowy przyjazny dla środowiska, w którym żyjemy

Jako firma globalna zatrudniająca 370 000 pracowników, odgrywamy ważną rolę w rozwiązywaniu niektórych z najbardziej naglących problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Mamy swój udział w zrównoważonym rozwoju w trzech obszarach:     

  • Ludzie: Promowanie bezpiecznych warunków pracy, troska o zdrowie i samopoczucie oraz prawa człowieka przy jednoczesnym pielęgnowaniu kultury różnorodności i integracji.   
  • Środowisko: Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko przy jednoczesnym wspomaganiu Klientów w tworzeniu zrównoważonych miejsc pracy dzięki doradztwu strategicznemu i usługom.   
  • Zysk: Pozytywny wpływ na globalne środowisko biznesowe poprzez prowadzenie etycznej działalności w oparciu o dobre standardy biznesowe i zgodnie z naszą polityką uczciwości biznesowej.  
Dowiedz się więcej/about/corporate-responsibility/cr-reporting-policies-and-publications

Wspieranie ONZ w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju

Bardzo zależy nam na uczestnictwie w zmianach, mających na celu stworzenie prężnej, międzynarodowej społeczności. Chcemy dawać przykład i być liderem zmian w naszej branży, zawsze mając na celu pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe, w którym działamy. Skupiając się na etycznym podejściu do ludzi, środowiska i generowania zysku, poświęcamy szczególnie dużo uwagi we wspieranie następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs):

SDG nr 5

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

ISS jest firmą wielokulturową, która wspiera i promuje różnorodność. Zatrudniając prawie 50% kobiet, wnieśliśmy znaczący wkład we wzmocnienie pozycji kobiet. Reprezentacja kobiet na stanowiskach kierowniczych, w programach rozwojowych i programach dla absolwentów ma wysoki priorytet i stale się rozwija. Nasza polityka różnorodności stale przynosi rezultaty, wzrasta liczba inicjatyw pozwalających znaleźć najlepsze kandydatki do pracy oraz inicjatyw promujących awans kobiet na stanowiska seniorskie. Programy szkoleniowe służą edukacji, wspierają i utrwalają politkę przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji.

SDG nr 8

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Płace minimalne, prawo do organizowania się i bezpieczne środowisko pracy to podstawowe standardy w ISS. Jako firma zaangażowana w pracę z ludźmi, inwestujemy w rozwój pracowników na wszystkich szczeblach naszej organizacji. Podejmujemy ciągłe działania na wszystkich poziomach, aby wyeliminować przypadki obrażeń i wypadków śmiertelnych. Nie tolerujemy pracy przymusowej, pracy dzieci, współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi
w naszej działalności i jest to ściśle egzekwowane poprzez kontrole zarządzania, w tym audyty.

SDG nr 10

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Jako jeden z największych prywatnych pracodawców na świecie, ISS zapewnia ekonomiczne fundamenty dla wielu osób i ich rodzin na całym świecie. Oferujemy szkolenia i możliwości kariery coraz większej liczbie uchodźców, a także osobom z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną, ludziom borykającym się z trudnościami natury społecznej oraz osobom bez wykształcenia. Oferujemy pracownikom możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez programy edukacyjne, zwiększając ich szanse na zatrudnienie i karierę.

SDG 12

Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji

W ramach naszego programu Cleaning Excellence oraz ekologicznych i innowacyjnych projektów dążymy do zredukowania zużycia chemikaliów, współpracując ze strategicznymi dostawcami z myślą o opracowaniu i przetestowaniu nowych narzędzi, technologii i procesów, które zredukują wpływ na środowisko. Koncentrujemy się na projektach z zakresu zielonych innowacji, takich jak kompleksowa gama środków czystości Diversey SURE. Są to środki oparte na składnikach pochodzenia roślinnego, w 100% biodegradowalne, zaprojektowane tak, aby zapewniały doskonałe rezultaty, a jednocześnie były bezpieczne dla ludzi i przyjazne dla środowiska.

SDG nr 13

Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Zawsze, gdy to możliwe, w ISS dążymy do ograniczenia wpływu, który wywieramy na środowisko w ramach własnej działalności. Pomagamy także naszym klientom 
zmniejszać ich własny ślad ekologiczny. Współpracujemy z naszymi Klientami w ich obiektach i poza nimi, doradzając im w jaki sposób mogą zarządzać i ograniczać swój wpływ na otoczenie, aby osiągnąć swoje cele środowiskowe. Naszym celem jest ograniczenie naszej emisji gazów cieplarnianych do zerowego poziomu netto w każdym z zakresów.

SDG nr 16

Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

Dążymy do wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji i nieetycznych zachowań poprzez Kodeks Postępowania ISS i Globalne Standardy dotyczące Zasobów Ludzkich Zasady te stanowią podstawę naszych narzędzi i programów edukacyjnych, w tym obszernego programu wprowadzającego, podczas którego wszyscy nowi pracownicy są szkoleni w zakresie naszego sposobu pracy i naszych wartości. Korupcja i łapówkarstwo są nielegalne i sprzeczne z naszymi wartościami, dlatego promujemy system Speak Up, aby umożliwić pracownikom zgłaszanie wątpliwości w tych sprawach, anonimowo i bez obawy przed represjami.

Meet our people option 2_Graded

OFEROWANIE RÓWNYCH SZANS I WŁĄCZANIE RÓŻNYCH GRUP

Ludzie, którzy zmieniają świat na lepsze

Akceptujemy i promujemy różnorodność oraz włączanie różnych grup – bez względu na narodowość, rasę, wiek, płeć, tożsamość płciową, niepełnosprawność, orientację seksualną, przekonania religijne, język, pochodzenie kulturowe i wykształcenie poszczególnych osób. Nasi pracownicy są bardzo różnorodni, co uważamy za ważny element naszej konkurencyjności i przewagi biznesowej. Nasza kultura włączania różnych grup przekłada się na większą kreatywność pracowników oraz większą atrakcyjność ISS jako pracodawcy.

Dowiedz się więcej/kariera/your-career-at-iss/our-culture

Nacisk na zrównoważony rozwój

Przekonaj się, jak tworzymy trwałą wartość naszego biznesu i przez to również świata wokół nas, rozwiązując problemy dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz regularnie sporządzając transparentne raporty na temat naszej działalności.

Zapoznaj się z naszym raportem Zrównoważonego Rozwojuhttps://brand.issworld.com/m/76e003348fd904a0/original/Sustainability-Report-2023.pdf

Historie o ludziach i miejscach

Web_Wide-2023_07_AI-Role-in-the-Workplace-banner-AF

BLOG

AI’s Evolving Role in the Workplace

Artificial intelligence is already transforming how many businesses operate. In the coming years, leaders should prepare for its impact on the broader workplace experience.