Onze werkwijze

Hoe creëert ISS een betere werkwereld?

Beehive on roof of the building

Door onze wereldwijde aanwezigheid hebben onze activiteiten veel impact op de wereld om ons heen. Samen met onze medewerkers, onze opdrachtgevers, onze leveranciers en onze partners nemen we onze verantwoordelijkheid om de werkwereld van morgen mooier, beter en duurzamer te maken.

People, Planet & Profit for all

Dagelijks maken onze Placemakers van gewone plaatsen 'Places that Work, Think & Give': in orde, gastvrij en persoonlijk. Dat is onze passie, onze kracht en onze expertise. Dat lukt alleen als wij de verantwoordelijkheid nemen voor onze mensen, de samenleving en alles wat leeft op onze planeet. Dat is wat ons motiveert en aanzet om te blijven verbeteren. Daarom stelt ISS mens en planeet centraal in haar bedrijfsvoering.

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn voor ISS een leidraad om de bedrijfsvoering te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de volgende SDG's:

Bij ISS in Nederland werken we aan de volgende SDG's: SDG 4 - kwaliteitsonderwijs; SDG 5 - gendergelijkheid; SDG 8 - eerlijk werk en economische groei; SDG 10 - ongelijkheid verminderen; SDG 12 - verantwoorde consumptie en productie; SDG 13 - klimaatactie en SDG 17 - partnerschap om doelstellingen te bereiken

Samen met onze klanten, leveranciers en partners werken wij aan deze doelen. Op sociaal én ecologisch gebied. Zo nemen wij stakeholders mee in het verduurzamingsproces, geven wij iedereen de ruimte om onderdeel te zijn van de verandering en zorgen wij dat mensen een veilige, gelijke en gezonde werkomgeving hebben.

Samen gaan wij deze uitdaging aan.

People

Onze initiatieven richting onze mensen en de maatschappij.

ISS Gedragscode

ISS zet zich in voor ethische en verantwoordelijke bedrijfsvoering. Deze inzet wordt ondersteund door onze gedragscode die van toepassing is op alle activiteiten en medewerkers van ISS. Het bevat de belangrijkste principes voor het ethisch en verantwoord uitvoeren van onze werkzaamheden. In lijn met onze waarden verbondenheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, ondernemerschap en kwaliteit. Het geeft aan welk gedrag we verwachten van alle medewerkers van ISS tijdens hun werk en tijdens elke ontmoeting met collega's van ISS, met onze klanten en hun medewerkers, met zakenpartners en andere belanghebbenden van ISS.

Iedere medewerker van ISS krijgt de gedragscode bij indiensttreding en moet akkoord geven voor gelezen. Daarnaast volgt elke medewerker de e-learning over de gedragscode en moet deze e-learning elke twee jaar herhalen.

Lees de gedragscodehttps://brand.issworld.com/m/70bb24cfee1c3011/original/ISS-Code-of-Conduct-Dutch.pdf

Lees de anti-corruptieverklaringhttps://brand.issworld.com/m/3c79a60d9567f4c3/original/ISS-Anti-Corruption-Statement-2022.pdf

Klokkenluidersregeling van ISS

Bij ISS staat integriteit bovenaan. Er is geen discussie mogelijk over onze integriteit. Alle medewerkers die onze waarden en gedragscode kennen en volgen, laten dat ook zien. Daarnaast houden we ons natuurlijk aan de wet en hebben we hoge ethische normen. Niemand zou dan ook mogen twijfelen aan onze manier van werken.

Meld misstanden

Bent u medewerker, klant, zakenpartner of andere belanghebbende? En u denkt dat de gedragscode van ISS, onze regels of relevante wetten of regels overtreden zijn? Laat het dan weten!

Er zijn een aantal manieren om als medewerker van ISS uw zorgen te melden. Afhankelijk van wat er is gebeurd en hoe ernstig het is, bespreekt u uw zorg met uw leidinggevende of manager, de lokale People & Culture Director, de lokale Legal Director of de lokale CFO.

Kunt je als medewerker uw zorgen niet delen met bovenstaande rollen? Of werkt u niet voor ISS? ISS heeft een klokkenluidersregeling (Speak Up) dat het mogelijk maakt voor medewerkers, klanten, zakelijke partners en andere belanghebbenden om serieuze en gevoelige zorgen op een veilige en vertrouwelijke manier te melden. Bij (ernstige) misstanden nodigt ISS u uit om hiervan gebruik te maken. Door uw zorgen te delen, volgt u onze gedragscode en onze waarden en helpt u het bedrijf en onze reputatie te beschermen.

Open de klokkenluidersregelinghttps://brand.issworld.com/m/2385a77f70ca657c/original/ISS-Speak-Up-Policy-Dutch.pdf

Een kwestie meldenhttps://iss.whistleblowernetwork.net/setup

Alternatieve rapporteringsopties: rapporteren aan autoriteiten

In plaats van de klokkenluidersregeling van ISS kunt u een probleem melden bij Huis voor Klokkenluiders. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 – 133 10 00 of via e-mail. Voor algemene informatie kunt ook terecht op de website van Huis voor Klokkenluiders.

We raden u aan om zorgen eerst te melden bij ISS. We beloven u dat u daar geen nadelige gevolgen van ondervindt en beschermen uw gegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Keurmerk Schoon van Schoonmakend Nederland

ISS is aangesloten bij Schoonmakend Nederland en voldoet aan de eisen van het Keurmerk Schoon. Dit keurmerk helpt ISS zich te profileren bij opdrachtgevers als vakkundig bedrijf dat netjes omgaat met onder andere dienstverlening, personeel en administratie. De risico’s voor ketenaansprakelijkheid worden hierdoor tot een minimum beperkt. Denk hierbij aan werken met mensen die hier mogen werken. Als lid van Schoonmakend Nederland wordt ISS jaarlijks door een onafhankelijke instelling gecontroleerd. Het Keurmerk Schoon bestaat uit:

NEN 4400-1 (SNA-norm)

Keurmerk van de Stichting Normering Arbeid om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Ondertekenaars van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf leggen verantwoording af over de toepassing van de Code. Dit gebeurt één keer per jaar in een zelfverklaring. Lees de 'Code Verantwoordelijk Marktgedrag'.

Specifieke eisen voor schoonmaakbranche

Eisen over bijvoorbeeld communicatie tussen ISS en de opdrachtgever, het meten van kwaliteit van schoonmaakonderhoud, het beschikken over de juiste verzekeringen, en het juist toepassen van de cao.

HSEQ Beleidsverklaring

De HSEQ beleidsverklaring is het uitgangspunt van ons HSEQ-managementsysteem.

Preview van de HSEQ beleidsverklaring van ISS

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij kennis nemen van het HSEQ-beleid en hun verantwoordelijkheid nemen voor de planning en uitvoering van de activiteiten die de risico’s verkleinen, de kansen optimaliseren en de milieugevolgen terugdringen of wegnemen.

Ronald McDonald Huis Utrecht

Logo Ronald McDonald Huis Utrecht

ISS steunt het Ronald McDonald Huis in Utrecht door deel te nemen aan Business Breakfast Club Utrecht en daaruit voorkomende acties. In Ronald McDonald Huis Utrecht logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis of het Prinses Máxima Centrum. Hier zijn ze dag en nacht op loopafstand van het ziekenhuisbed. Om een verhaaltje voor te lezen. Om een nachtzoen te geven. Of voor het moment dat elke seconde telt.

Planet

Ambitie

ISS heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 wereldwijd Net Zero te zijn, full scope. Deze toekomstvisie is in Nederland verder uitgewerkt naar een strategisch plan tot 2026, waarin ISS 50% minder CO2 wil uitstoten in scope 1 en 2, 15% minder CO2 wil uitstoten in scope 3 en 10% minder kantoorafval wil creëren ten opzichte van 2019.

Op basis van analyses en inzichten zijn interventies opgesteld, waarmee ISS de doelstellingen voor een mooiere en schonere planeet wil behalen.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder wordt gebruikt om de CO2-uitstoot van ISS inzichtelijk te maken en te verlagen.

 • Scope 1 & 2: in kaart brengen van gas-, elektriciteits- en brandstofgebruik.
 • Scope 3: CO2-uitstoot per leverancier, berekeningen op productniveau, gecombineerd met spend based analysis aan de hand van berekende emissiefactoren uit verschillende databases en directe bronnen.

2022 - De resultaten op een rij

Scope 1: In totaal zijn 37 leaseauto’s overgezet op elektrisch/hybride ten opzichte van 2021. Het wagenpark van ISS bestaat uit 226 leaseauto’s, waarvan 57 volledig elektrisch en 16 hybride.

Scope 3:

 • Voedselverspilling. In 2022 zijn voorbereidingen getroffen om voedselverspilling op alle locaties inzichtelijk te maken. Ook is de samenwerking met Too Good To Go uitgebouwd om meer voedsel te redden van de afvalbak.
 • Plantaardig eten en drinken. De transitie die in 2022 is in gezet wordt in de komende periode doorgetrokken. Foodservice is koopt actief vegan producten in om dierlijke producten te verminderen, 450 nieuwe plantbased recepten ontwikkeld, het foodservice team krijgt trainingen en inspiratiedagen aangeboden.
 • Koffiemelkpoeder. In koffieautomaten op het hoofdkantoor is getest of havermelkpoeder een manier kan zijn om het aantal kilo koemelkpoeder te verlagen. Op basis van de huidige resultaten is besloten om het aantal machines met havermelk uit te breiden. In 2022 is 13 kilogram havermelkpoeder gebruikt om koemelkpoeder te vervangen.
 • Afval. Om ons voor te bereiden op de SUP-wetgeving met betrekking tot herbruikbare koffiebekers zijn er verschillende pilots gedraaid. Een met een innovatieve machine om koffiebekers te reinigen, een met een statiegeldsysteem en een vrije uitgifte bij een koffiecorner zonder statiegeldsysteem. Op basis van deze uitkomsten gecombineerd met de uitkomsten van het onderzoek van het KoffiebekerPact zal per klant de keuze voor het systeem en het soort herbruikbare bekers worden gemaakt.
 • Afval. Om minder afvalzakken te gebruiken is gedurende 2022 een pilot gedaan met herbruikbare afvalzakken. Gedurende deze pilot is gebleken dat herbruikbare afvalzakken niet voor alle locaties geschikt zijn. Op locaties waar het kan zetten we de pilot door. De nieuwe pilot op het gebied van afvalzakken zal gericht zijn a. op gerecycleerde afvalzakken en b. op afvalzakvrije stromen, gecombineerd met afvalreductie om de totale CO2 te verlagen.

Resultaten interventies 2022

CO2-uitstoot inzichtelijk

Nederland kwam vanaf maart weer uit de corona lockdown. Er ontwikkelde zich een nieuw normaal, waar de veranderde wereld grote invloed heeft op de wereld waarin ISS werkzaam is. Ook de cijfers van 2022 zijn een fractie vertekend door de eerste twee Corona maanden. Toch kunnen wij mooie ontwikkelingen zien, die in 2023 verder zichtbaar worden.

In 2022 was de totale CO2-uitstoot in scope 1 en 2 van ISS Nederland 1.251 ton. Hierbij is gekeken naar het brandstofgebruik van het wagenpark en naar gas- en elektragebruik. Dit is gelijk aan scope 1 en 2 uitstoot van het 2021 en 23% lager dan het basisjaar 2019. Dat heeft als reden dat er effectieve interventies zijn gedaan en dat het kalenderjaar 2022 niet een volwaardig jaar was.

De scope 3 CO2-uitstoot (exclusief productieafval) van ISS Nederland was in 2022 21.533 CO2 ton. Hierbij is gekeken naar de ingekochte goederen en diensten plus kantoorafval. De totale CO2 -uitstoot is gebaseerd op 80% berekende emissiefactoren. Scope 3 is verantwoordelijk voor 95% van de totale uitstoot van ISS in Nederland in 2022. Ten opzichte van het basisjaar 2019 daalde de CO2-uitstoot in scope 3 (exclusief productieafval) in 2022 met 15%. De scope 3 CO2-uitstoot (exclusief productieafval) van ISS Nederland was in 2022 21.533 CO2 ton. Hierbij is gekeken naar de ingekochte goederen en diensten plus kantoorafval. De totale CO2 -uitstoot is gebaseerd op 80% berekende emissiefactoren. Scope 3 is verantwoordelijk voor 95% van de totale uitstoot van ISS in Nederland in 2022. Ten opzichte van het basisjaar 2019 daalde de CO2-uitstoot in scope 3 (excl. productieafval) in 2022 met 15%.

Tabel CO2 emissie scope 1-2-3

De grootste categorie bij ‘ingekochte goederen en diensten’ is food & beverage (46%). Deze categorie is daarom een van de prioriteiten in het duurzaamheidsbeleid van ISS met interventies op voedselverspilling en eiwittransitie.

Verdeling CO2-uitstoot scope 3

Vergelijking CO2-uitstoot ISS

De totale CO2-uitstoot van ISS Nederland in 2022 is te vergelijken met 3,072 miljoen bomen die een jaar lang groeien. Dat zijn 3.072 voetbalvelden vol bomen.

CO2-uitstoot in bomen in 2022

Beleid

Om de CO2-uitstoot in scope 1 en 2 met 50% te verlagen in 2025 ten opzichte van 2019 breidt ISS het aantal interventies verder uit:

 1. Duurzaam mobiliteitsplan, waarbij een elektronisch wagenpark en anders reizen centraal staat. Dit plan zal voor 78% bijdragen aan de totale reductie.
 2. Transitie naar groene energie. Dit is goed voor 4% van de totale reductie.
 3. Nieuwe werken, waarbij wordt ingezet op hybride en flexibele uren werken. Dit is goed voor 10% van de totale reductie.
 4. Duurzaam business travel plan. Dit is goed voor 8% van de totale reductie.

Om in 2025 de CO2-uitstoot in scope 3 te verlagen met 15% en het kantoorafval met 10% te verlagen ten opzichte van 2019 worden de verschillende interventies verder uitgerold:

 1. Voedselverspilling. Gemiddeld wordt er in Nederlandse catering 10% van het voedsel verspild. Dit wordt veroorzaakt door het scheef lopen van inkopen, accuratesse van het voorraadsysteem, overmatig gereed product en (soms) beperkt inzicht in klantwensen. Daarom werkt ISS samen met partners:
 2. Winnow
 3. To Good To Go
 4. Duurzaam eten en drinken. Een groot deel van onze CO2-uitstoot zit in eten en drinken. Daarom werkt ISS aan een ruimer plantaardig aanbod en een aanbod dat beter past bij het seizoen. Daarnaast heeft ISS het Cool Food Pledge ondertekend. ISS zet zich daarbij in om duurzaam in te kopen. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan gecertificeerde palmolie, vrije-uitloopeieren en gecertificeerde vis.
 5. Plantaardig eten & drinken
 6. Cool Food Pledge 
 7. Zero Waste. Afval is een groot deel van de uitstoot, omdat ISS ook (gedeeltelijk) verantwoordelijk is voor het afval bij klanten. Daarom werkt ISS samen met klanten en partners om meer verantwoord in te kopen, beter afval te scheiden en bewustwording van de grote hoeveelheden afval te verhogen.
 8. Plastic Pact
 9. Eerste plasticvrij bedrijfsrestaurant in Nederland
 10. Koffiebekers Pact
 11. Reusables

Alle interventies worden ondersteund met een doorlopend programma om het bewustzijn van impact op klimaat te verhogen.

Profit for all

Voor onze medewerkers

Iedere medewerker speelt een belangrijke rol in het creëren van een betere werkwereld. Daarom geloven wij in en leven we volgens onze waarden: eenheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, ondernemerschap en kwaliteit. Onze waarden bepalen wie we zijn en waar we voor staan. Ze bevorderen een omgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en groeien, en een echt verschil kan maken.

Kom werken bij ISS!https://www.werkenbijiss.nl/vacatures

Voor onze leveranciers

Voor ISS is bescherming van uw merk en risicobeheersing één van de belangrijkste uitgangspunten. We nemen daarbij verantwoordelijkheid voor de hele keten en werken samen met leveranciers die dit ondersteunen en samen met ISS invulling geven aan de behoeften van onze klanten. ISS hanteert hiervoor een leveranciersstrategie en geïntegreerde internationale distributieketen conform de principes van goed ondernemerschap.

Lees de algemene inkoopvoorwaardenhttps://brand.issworld.com/m/7709588c854548f1/original/ISSNL-Algemene-Inkoopvoorwaarden-ISS-Nederland.pdf

Lees de gedragscode voor leveranciershttps://brand.issworld.com/share/F9ECB78E-8141-44A6-B83E02E70C1D7906/?viewType=grid

For our investor relations

ISS, a leading global workplace experience and facility management company, connects people and places to make the world work better. With ISS, you are investing in a strong strategic position built over more than a century – from which we aim to deliver consistent and predictable growth, profits and cash flow.

Open our Group IR-pagehttps://www.issworld.com/en/investor/investor-relations/investor-relations