KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Rada Dyrektorów ISS A/S

Każdy członek zarządu, poza przedstawicielami pracowników, jest niezależny.

Edited BoD Niels_v2

PRZEWODNICZĄCY

Lord Allen Kensington Kt CBE

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0024

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0018

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0002

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Komisja ds. audytu i ryzyka

Komisja ds. audytu i ryzyka ocenia zewnętrzne raporty finansowe, kluczowe zasady dotyczące księgowania oraz kluczowe szacunki i oceny księgowe, a także weryfikuje i nadzoruje sposób zarządzania ryzykiem przez Grupę, wewnętrzne kontrole i kwestie integralności biznesu. Poza tym nadzoruje funkcjonowanie audytów wewnętrznych oraz ocenia Politykę finansową, Politykę dotyczącą dywidend oraz Politykę podatkową Grupy. Ponadto Komisja ds. audytu i ryzyka nadzoruje i ocenia relacje z niezależnymi audytorami, weryfikuje proces audytu oraz raporty z audytów długoterminowych, a także doradza Zarządowi w zakresie wyboru audytorów.

W 2020 roku Komisja ds. audytu i ryzyka odbyła siedem spotkań.

W 2020 r. Komisja ds. audytu i ryzyka nadal skupiała się na ocenie stosowania przez Grupę polityk dotyczących księgowania, wykorzystania kluczowych szacunków i ocen księgowych oraz ocen ryzyka materialnego powiązanego z raportowaniem finansowym, m.in. systemu kontroli wewnętrznej. Zweryfikowano i zaktualizowano Statut Komisji ds. audytu i ryzyka, m.in. w zakresie zgodności ze statutem i zasobami Wewnętrznego Audytu Grupy.

Na rok 2021 zaplanowano siedem spotkań.

Członkowie Komisji ds. audytu i ryzyka są uważani za niezależnych w świetle definicji zawartej w Duńskich Zaleceniach dot. ładu korporacyjnego.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Komisja ds. wynagrodzeń

Rada Dyrektorów (Rada) powołała komisję ds. wynagrodzeń (Komisja ds. wynagrodzeń lub Komisja). Komisja pełni nadzór nad przygotowaniem Polityki dotyczącej wynagrodzeń. Ocenia i doradza w zakresie wynagrodzeń dla członków Rady oraz członków Rady Zarządu Wykonawczego Grupy (EGMB). Poza tym zatwierdza wynagrodzenia członków Zarządu Wykonawczego Grupy (EGM).

Komisja weryfikuje Politykę dotyczącą wynagrodzeń przynajmniej raz w roku i gwarantuje, że wynagrodzenia są zgodne z Polityką dotyczącą wynagrodzeń.

Komisja ds. wynagrodzeń odbyła jedenaście spotkań w 2020 r.

Rok 2020 był bezprecedensowym i pełnym wyzwań czasem dla ISS w walce z globalną pandemią, atakiem złośliwego oprogramowania, znaczącymi zmianami w kadrze zarządzającej oraz odświeżoną strategią. Poniżej znajduje się sprawozdanie z tego, jak te wyzwania wpłynęły na wynagrodzenie kadry zarządzającej.

Wynagrodzenia dla kadry zarządzającej za 2020 rok

Wynagrodzenia dla Rady Dyrektorów wyniosły 8,0 mln koron duńskich (w 2019: 8,8 milionów koron duńskich)

Wynagrodzenia dla Rady Zarządu Wykonawczego Grupy w 2020 roku wyniosły 26,9 mln koron duńskich (2019: 24,7 milionów koron duńskich)

Krótkoterminowy program motywacyjny (STIP) wypłacił 72% założonej kwoty nowemu prezesowi (CEO) Grupy, 59% dyrektorowi finansowemu (CFO) Grupy, 59% prezesowi (CEO) na Europę, bazując na wynikach z 2020 roku, na które bardzo mocno wpłynęła pandemia Covid-19

Długoterminowy program motywacyjny (LTIP) zatwierdzony w 2018 roku nie został wypłacony w marcu 2021 roku, gdyż nie spełniono wymagań

Covid-19 i ataki złośliwego oprogramowania

Rada Dyrektorów dobrowolnie zmniejszyła swoje wynagrodzenia o 20% w drugim kwartale. Podobnie EGMB i EGM dobrowolnie zmniejszyły swoje wynagrodzenia o 20% w drugim kwartale

Zweryfikowano Krótkotrwały program motywacyjny (STIP) i zmniejszono cele finansowe z 75% do 50%, a także wprowadzono cele niefinansowe (waga 25%), aby skupić się na natychmiastowych działaniach mających zminimalizować trudności

W przypadku Długotrwałego programu motywacyjnego (LTIP) cel 2020 dla wskaźnika zysku za akcję (EPS) został podzielony na dwie części: jednoroczny cel na 2020 i dwuletni cel na lata 2021–2022. Nie wprowadzono żadnych zmian w obecnych programach na 2018 i 2019 rok.

Zmiany w zarządzie

Zgodnie z zapisem w Umowie były prezes (CEO) Grupy, Jeff Gravenhorst, ma prawo do 24-miesięcznego wynagrodzenia

Wybór Jacoba Aarupa-Andersena na nowego prezesa (CEO) Grupy miał miejsce 1 września 2020 r. CEO Grupy otrzymuje częściowe wynagrodzenie za pakiet akcji utracony w związku z odejściem z poprzedniego zatrudnienia

Pierre-François Riolacci otrzymał premię retencyjną w maju 2020 roku

W grudniu 2020 Kasper Fangel otrzymał awans na dyrektora finansowego (CFO) Grupy, a Pierre-François Riolacci na prezesa CEO na Europę

Działania Komisji ds. wynagrodzeń w 2020 roku są szczegółowo opisane w raporcie ds. wynagrodzeń.

Członkowie Komisji ds. wynagrodzeń są uważani za niezależnych w świetle definicji zawartej w Duńskich Zaleceniach dot. ładu korporacyjnego.

 

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Komisja ds. nominacji

Komisja ds. nominacji wspiera Radę Dyrektorów w zakresie stosowania odpowiednich planów i procesów podczas nominowania kandydatów do Rady Dyrektorów oraz Rady Zarządu Wykonawczego Grupy i w zakresie oceny składu tych rad. Ponadto Komisja ds. nominacji opracowuje rekomendacje dotyczące osób nominowanych oraz wybieranych jako członków Rady Dyrektorów, Rady Zarządu Wykonawczego Grupy i komisji powoływanych przez Radę Dyrektorów.

Komisja ds. nominacji odbyła czternaście spotkań w 2020 r.

W 2020 roku kluczowe działania Komisji ds. nominacji wiązały się ze wsparciem procesów wyszukiwania i rekomendowania nowych członków Rady oraz wyboru nowego CEO Grupy, weryfikacją procesu sukcesji i zmian organizacyjnych, wsparciem przebiegu rocznej oceny Rady oraz weryfikacją jej składu.


Członkowie Komisji ds. nominacji są uważani za niezależnych w świetle definicji zawartej w Duńskich Zaleceniach dot. ładu korporacyjnego. 

Edited BoD Niels_v2

PRZEWODNICZĄCY

Lord Allen Kensington Kt CBE

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Komisja ds. transakcji

Komisja ds. transakcji sporządza rekomendacje dla Rady Dyrektorów dotyczące niektórych nabywanych podmiotów (dużych), sprzedaży udziałów i umów z klientami, weryfikuje przebieg transakcji, analizuje procedury ISS w zakresie realizowania dużych transakcji oraz ocenia wybrane sfinalizowane transakcje.

Komisja ds. transakcji odbyła trzy spotkania w 2020 r.

W 2020 roku Komisja ds. transakcji przeanalizowała część dużych umów z klientami, procesy weryfikacji przetargów handlowych oraz standardowy lejek sprzedażowy, sprzedaż udziałów oraz sporządziła stosowne rekomendacje w tym zakresie dla Rady Dyrektorów.

Członkowie Komisji ds. transakcji są uważani za niezależnych w świetle definicji zawartej w Duńskich Zaleceniach dot. ładu korporacyjnego.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Board evaluations

The Board of Directors of ISS A/S conducts annual Board evaluations. A description of the annual Board evaluation procedure and the general conclusions are included in the Statutory Corporate Governance Reports of ISS A/S from 2017. The Statutory Corporate Governance Reports of ISS A/S can be found in the link below.

View reports

LUDZIE TWORZĄ MIEJSCA

Ponad 40.5 tys. klientów w ponad 30 krajach