PRIVACY

Disclaimer

Op deze disclaimer en inhoud van deze website is uitsluitend het Deense recht van toepassing, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke regels. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze disclaimer zal, indien het niet in goede onderlinge verstandhouding kan worden opgelost, uitsluitend worden beslecht door de Deense rechtbank in Kopenhagen, Denemarken.

Informatie op de website 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en wordt verstrekt op een "als is" en "zoals beschikbaar" basis, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. 
 
ISS zorgt er in alle redelijkheid voor dat de inhoud van de website accuraat en actueel is. ISS geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid, volgorde, tijdigheid of volledigheid van de inhoud van deze website.  
 
De inhoud van deze website is alleen bedoeld als algemene richtlijn. Geen enkele inhoud op deze website bevat algemeen advies of aanbevelingen van welke aard dan ook en er mag niet op worden vertrouwd als basis voor een beslissing of actie.  
 
ISS kan het formaat en de inhoud van deze website op elk moment wijzigen.  
 
ISS kan de werking van deze website om welke reden dan ook opschorten en behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. 
 
Aansprakelijkheid 

ISS is niet aansprakelijk voor enig verlies, hetzij direct, indirect, incidenteel of gevolgschade, voortvloeiend uit toegang tot, gebruik van of vertrouwen op enige inhoud van deze website.  
 
ISS zal geen enkele schadevergoeding of andere compensatie betalen, hetzij voor verlies of letsel, bestraffend of anderszins vanwege dergelijke toegang tot, gebruik van of vertrouwen op enige inhoud van deze website of sites waarnaar deze website is gelinkt.  
 
Link naar andere websites 

Deze site biedt mogelijk toegang tot websites van derden via relevante links. ISS heeft dergelijke sites niet beoordeeld en heeft geen controle, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud of problemen die zich voordoen in verband met gelinkte sites van derden. 

Intellectuele eigendomsrechten  

De inhoud van deze website en alle intellectuele eigendomsrechten die hierin rusten, behoren toe aan ISS of zijn licentiegevers en worden beschermd door wetten. Tenzij specifiek anders vermeld op deze website, mag u materiaal dat op deze website wordt weergegeven alleen downloaden voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u alle copyright-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen respecteert. U mag de inhoud van deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, audio en video, op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden op enigerlei wijze voor openbaar of commercieel gebruik of communicatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ISS. 
 
U mag geen links naar specifieke inhoud op deze website plaatsen zonder voorafgaande toestemming van ISS. Links moeten na implementatie door ISS worden beoordeeld en geaccepteerd. 
 
Alle namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van ISS, zijn gelieerde ondernemingen, gerelateerde bedrijven of zijn licentiegevers. 
 
Privacy en Cookies  

ISS neemt jouw privacy zeer serieus. Elk gebruik van persoonlijke gegevens en cookies in verband met uw gebruik van deze website, wordt beheerst door ISS Global Privacy Statement. 

Lees onze privacyverklaring

Opmerkingen en vragen 

Eventuele opmerkingen of vragen die naar ISS worden gestuurd over deze site, worden eigendom van ISS. Ontvangen opmerkingen of vragen worden niet vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder beperking worden gebruikt.