ELGESIO KODEKSAS IR INFORMAVIMAS

Atsakingas verslas bei informavimas ir skundai

ISS siekia etiško ir atsakingo verslo. Šis siekis yra glaudžiai susijęs su mūsų vertybėmis (vienybe, sąžinigumu, verslumu, atsakomybe ir kokybe) ir elgesio taisyklėmis.

Code of Conduct

ISS elgesio taisyklės taikomos visoms ISS veikloms bei visiems ISS darbuotojams – jose pateikiami pagrindiniai etiško ir atsakingo mūsų verslo vykdymo principai, kurie atitinka mūsų vertybes. Tai yra veiklos vykdymo ir elgesio gairės visiems ISS darbuotojams, kurie yra įdarbinti įmonėje ar dirba su ISS kolegomis, mūsų klientams ir jų darbuotojams, verslo partneriams ir kitiems, su ISS veikla, susijusiems asmenims.

Norėdama palaikyti mūsų elgesio taisykles ir užtikrinti gerą įmonės valdymą, ISS sukūrė įvairias atitikties politikas ir standartus, kurių pavyzdžius rasite čia.

mūsų tikslas

Susiejame žmones ir vietas, kad pasaulyje dirbti būtų geriau

Informavimo ir skundų politika

Pagal ISS vertybes ir elgesio taisykles ISS verslo vientisumas yra neginčijamas. ISS įsipareigojame savo veiklą vykdyti pagal įstatymo ir etikos reikalavimus.

ISS taiko informavimo ir skundų politiką bei pranešimų sistemą, kuri suteikia galimybę darbuotojams, klientams, verslo partneriams ir kitoms šalims pranešti apie susirūpinimą keliančią informaciją konfidencialiai bei saugiai.

Jei esate darbuotojas, klientas, verslo partneris arba kitas susijęs asmuo ir tikite, kad ISS elgesio taisyklių, mūsų politikų arba atitinkamų įstatymų bei reglamentų nesilaikoma, raginame apie tai informuoti. Pranešdami jūs puoselėjate mūsų elgesio taisykles ir vertybes bei padedate apsaugoti mūsų įmonę ir reputaciją.

Apie rūpestį keliančius dalykus galima pranešti keliais būdais. Priklausomai nuo rūpimo klausimo pobūdžio ir rimtumo, pirmiausia galite kreiptis į savo tiesioginį vadovą, vietos žmogiškųjų išteklių ir kultūros vadovą, vietos teisės direktorių arba vietos finansų direktorių.

Informavimo ir skundų politika

Jei norite pranešti apie problemą, patenkančią į informavimo ir skundų politikos aprėpties sritį, galite tai padaryti prisijungę prie informavimo ir skundų sistemos. Visa komunikacija bus anonimiška ir konfidenciali, nebent tiesiogiai buvo instruktuota kitaip. Raginame identifikuoti save ir paaiškinti savo susirūpinimą kaip įmanoma detaliau, kad jį būtų galima lengviau ištirti.

Apie ką pranešti informavimo ir skundų sistemoje

Informavimo ir skundų kanalas skirtas užtikrinti saugų ir konfidencialų būdą, kuriuo galima pranešti apie įtariamą netinkamą elgesį, galimą taisyklių ar vidaus politikos pažeidimą arba susirūpinimą keliančius dalykus, kurie gali turėti neigiamą poveikį ISS reputacijai, veiklai ir veiklos rezultatams ir apie kuriuos dėl jų pobūdžio negalima pranešti įprastinėmis pranešimų teikimo linijomis. 

Galite nustatyti, ar tai turėtų būti pranešta per informavimo ir skundų sistemą, vadovaudamiesi informavimo ir skundų politika.

Apie ką nepranešinėti informavimo ir skundų sistemoje

Susirūpinimas dėl jūsų įdarbinimo sąlygų ar vietinių darbo vietų klausimų, pvz., konfliktų su kolegomis ir vadovais, drausminės nuobaudos, teisingas ir savalaikis darbo užmokesčio ir išmokų mokėjimas nepatenka į informavimo ir skundų politikos taikymo sritį. Apie tai paprastai turėtų būti pranešta jūsų tiesioginiam vadovui arba vietos žmogiškųjų išteklių vadovui ir turi būti išspręstas vietos lygmeniu.

Jei jums nepatinka spręsti jūsų problemos vietinėse atskaitomybės ribose arba klausimas nėra tinkamai išspręstas, pranešdami apie savo problemą naudokite informavimo ir skundų sistemą.

Tyrimo procesas
Jūsų klausimą internetinėje arba personalo karštojoje informavimo ir skundų sistemos linijoje tikrins išorinė advokatų įstaiga. Tokiu būdu procesas bus apsaugotas nuo interesų konfliktų dar prieš siunčiant ataskaitą grupės vidaus audito vadovui arba perkeldami ją į atitinkamas ISS įstaigas. 

Grupės vidaus audito vadovas (i) įrašys ir patvirtins per 7 dienas visas ataskaitas, (ii) apsvarstys iškeltos ataskaitos rimtumą ir patikimumą ir (iii) atitinkamai nustatys reikiamus veiksmus. Kai kurios ataskaitos gali būti išspręstos be tyrimo. 

Grupės vidaus audito vadovas gali pasitarti dėl jūsų ataskaitos su ISS Verslo sąžiningumo komitetu arba ISS Audito ir rizikos komitetu ir bet kuriais vyresniaisiais vadovybės nariais. Vidaus audito grupės vadovas taip pat gali pasitelkti išorės auditorius, tyrėjus ir (arba) teisininkus, kurie padėtų tirti ir analizuoti rezultatus.

Jei tyrimas rodo ISS politikos ir (arba) įstatymų bei reglamentų pažeidimą, bus imtasi atitinkamų taisomųjų veiksmų. Kai tai teisiškai įmanoma ir atsižvelgiant į aplinkybes, ISS informuos jus apie numatomus ar atliktus tolesnius veiksmus, susijusius su ataskaita, ir pateiks tolesnių veiksmų motyvus.

Apsauga – jokių atsakomųjų veiksmų prieš pranešėjus
Jei sąžiningai pranešite apie susirūpinimą ISS, mes užtikrinsime, kad dėl pranešimo nebus imtasi jokių diskriminacinių ar atsakomųjų veiksmų prieš jus.

Nacionaliniai įstatymai, kurie šiuo atveju gali būti taikomi ir yra susiję su keliamu klausimu, gali suteikti geresnę apsaugą dėl pranešimo ir tyrimo bei papildys šią politiką. 

Atsakomieji veiksmai – bet kokie tiesioginiai ar netiesioginiai veiksmai ar neveikimas, dėl kurių pranešėjui gali būti padaryta nepagrįsta žala. Jei manote, kad prieš jus buvo imtasi atsakomųjų veiksmų dėl pranešimo arba dalyvavimo tyrime, nedelsdami praneškite apie tokį pastebėtą kerštą grupės vidaus audito vadovui (žr. toliau pateiktą kontaktinę informaciją) arba naudodamiesi informavimo ir skundų sistema. Visi tokie pranešimai bus tiriami konfidencialiai.

Alternatyvios ataskaitų teikimo parinktys: ataskaitų teikimas institucijoms
Jei gyvenate ES, užuot pranešę ISS, galite pranešti apie susirūpinimą keliantį klausimą vietos išorės pranešimų kanalui, kuris pasiekiamas jūsų šalyje. Išorinių ataskaitų teikimo kanalą valdo jūsų šalies vietos valdžios institucija, suteikianti galimybę teikti ataskaitas, panašias į ataskaitas ISS viduje. 

Informacijos apie tai, kuri institucija valdo išorinį ataskaitų teikimo kanalą, ieškokite savo šalies atsakingo verslo elgesio ir informavimo tinklalapyje. 

Raginame pirmiausia pranešti apie problemas ISS.

Asmens duomenys
Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir atskleidimas per informavimo ir skundų sistemą bus vykdomas laikantis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, įskaitant ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir Danijos duomenų apsaugos įstatymą.