TOIMINTAOHJE & SPEAK UP -KÄYTÄNTÖ

Vastuullinen liiketoiminta & Speak Up -ilmiantokäytäntö

ISS on sitoutunut eettiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan. Sitoumus perustuu arvoihimme (yhtenäisyys, rehellisyys, vastuullisuus, yrittäjyys ja laatu), ja sen tueksi on laadittu toimintaohjeisto.

Code of Conduct

ISS:n toimintaohjeet kuvaavat niitä periaatteita, jotka koskevat ISS:n kaikkea liiketoimintaa ja joita jokaisen ISS:läisen pitää noudattaa eettisesti, vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti. Se ohjaa kaikkien ISS:n työntekijöiden toimintaa työsuhteen aikana sekä yhteistyössä ISS-kollegoiden, asiakkaiden ja heidän työntekijöidensä, liikekumppaneiden ja muiden ISS:n sidosryhmien kanssa.

Toimintaohjeiden tueksi ja hyvän hallinnoinnin takaamiseksi ISS on ottanut käyttöön monia toimintamalleja ja standardeja, joista voit lukea lisää täältä.

Toimintamme tarkoitus

Teemme maailmasta toimivan luomalla tiloja, joissa on hyvä olla

Speak Up -ilmiantokäytäntö

ISS ei arvojensa ja toimintaohjeidensa mukaisesti tingi toimintansa rehellisyydestä. ISS on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa lakien ja korkeiden eettisten standardien mukaisesti.

ISS:llä on käytössään Speak Up -ilmiantokäytäntö, joka antaa ISS:n työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille mahdollisuuden raportoida vakavista ja arkaluontoisista huolistaan turvallisesti ja luottamuksellisesti.

Jos työnantaja, asiakas, liikekumppani tai muu sidosryhmän edustaja epäilee, ettei ISS:n eettistä ohjeistoa ja toimintaohjeita tai lakia ja asetuksia noudateta, rohkaisemme tekemään siitä ilmoituksen. Raportoimalla toimit eettisen ohjeistomme ja arvojemme hengessä ja autat meitä suojaamaan liiketoimintaamme ja mainettamme.

Ilmoituksen voi tehdä monin eri tavoin. Huolenaiheen luonteesta ja vakavuudesta riippuen voit keskustella asiasta ensin esihenkilösi, paikallisen henkilöstöjohtajan (People & Culture), lakiasioista vastaavan tai talousjohtajan kanssa.

Speak Up -käytäntö

Jos haluat ilmoittaa Speak Up -käytännön soveltamisalaan kuuluvasta ongelmasta, voit käyttää ilmiantojärjestelmäämme. Kaikki viestit käsitellään nimettömästi ja luottamuksellisesti, ellet toisin mainitse. Asian tutkimisen helpottamiseksi oman nimesi ja ongelman mahdollisimman tarkkojen tietojen antaminen on suositeltavaa.

Mistä asioista Speak Up -järjestelmään voi ilmoittaa

Speak Up -järjestelmän tarkoituksena on tarjota turvallinen ja luottamuksellinen kanava ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä, mahdollisista säännösten tai sisäisten toimintatapojen rikkomisista tai huolenaiheista, joilla voi olla haitallinen vaikutus ISS:n maineeseen, toimintaan ja liiketoiminnan tuloksellisuuteen ja joita ei huolenaiheen luonteen vuoksi ole mahdollista raportoida tavanomaisten raportointikanavien kautta. 

Voit selvittää, tuleeko huolenaiheestasi ilmoittaa Speak Up -järjestelmän kautta tutustumalla Speak Up -käytäntöön.

Millaiset asiat eivät kuulu Speak Up -järjestelmän piiriin?

Työsuhteen ehtoihin tai omaan työpaikkaan liittyvät huolenaiheet, kuten ristiriidat työtovereiden ja esimiesten kanssa, kurinpitoseuraamukset sekä palkkojen ja etuuksien oikea-aikainen maksaminen eivät kuulu Speak Up -käytännön piiriin. Niistä tulee yleensä ilmoittaa lähiesimiehelle tai paikalliselle henkilöstöjohtajalle, ja ne tulisi ratkaista paikallisesti.

Jos et halua käsitellä asiaa paikallisen raportointijärjestelmän kautta tai jos asiaa ei mielestäsi ratkaistu tyydyttävästi, voit ilmoittaa huolenaiheestasi Speak Up -järjestelmässä.

Tutkimusten eteneminen
Ulkopuolinen asianajotoimisto seuloo prosessin eturistiriitojen välttämiseksi ennen kuin raportti lähetetään konsernin sisäisen tarkastuksen päällikölle tai se eskaloidaan asianmukaisille muille ISS:n toimielimille. 

Konsernin sisäisen tarkastuksen päällikön on i) kirjattava kaikki raportit ja kuitattava ne seitsemän päivän kuluessa, ii) arvioitava raportin vakavuus ja uskottavuus sekä iii) määriteltävä asianmukaiset toimenpiteet. Jotkin ilmoitukset voidaan ratkaista ilman tutkimuksia. 

Konsernin sisäisen tarkastuksen päällikkö voi konsultoida ilmoituksestasi ISS:n yritysvastuuvaliokunnan tai tarkastusvaliokunnan ja kenen tahansa ylimmän johdon jäsenen kanssa. Hän voi myös käyttää ulkopuolisia tarkastajia, tutkijoita ja/tai oikeudellisia neuvonantajia avustamaan tutkimuksessa ja tulosten analysoinnissa.

Asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään, mikäli tutkimuksissa ilmenee, että ISS:n käytäntöjä tai lakeja ja säädöksiä on rikottu. Mikäli lainsäädäntö sen sallii ja olosuhteet sen mahdollistavat, ISS ilmoittaa sinulle suunnitelluista tai toteutetuista toimista sekä jatkotoimien perusteluista.

Ilmoittajien suojaaminen kostotoimilta
Jos ilmoitat huolenaiheesta ISS:lle vilpittömässä mielessä, varmistamme, ettei Speak Up -ilmoituksesta aiheudu syrjintää tai kostotoimia.

Kansalliset lait voivat tarjota paremman suojan Speak Up -ilmoituksen ja -tutkimuksen johdosta. Soveltuessaan kansalliset lait täydentävät tätä käytäntöä tai ovat siihen nähden ensisijaisia. 

Kostotoimilla tarkoitetaan mitä tahansa suoraa tai epäsuoraa tekoa tai laiminlyöntiä, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa perusteetonta haittaa ilmoittajalle. Jos epäilet joutuneesi kostotoimien kohteeksi raportoinnin tai tutkinnan vuoksi, ilmoita asiasta välittömästi konsernin sisäisen tarkastuksen päällikölle (yhteystiedot alla) tai käyttämällä Speak Up -järjestelmää. Kaikki tällaiset ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Vaihtoehtoiset ilmoitustavat raportointiviranomaisille
Jos asut EU:n alueella, voit ISS:lle ilmoittamisen sijaan ilmoittaa huolenaiheesta paikalliselle, omassa maassasi käytössä olevalle ilmiantokanavalle. Suomessa keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana toimii Oikeuskanslerinvirasto.

Ilmoitus on mahdollista tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan esimerkiksi jos ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan tai ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta. Oikeuskanslerinvirasto siirtää ilmoituksen toimivaltaiselle viranomaiselle eikä itse tutki ilmoituksia.

Lue lisää Oikeuskanslerinviraston sivuilta >>
Sähköinen ilmoituslomake on täällä >>
 
On suositeltavaa ilmoittaa ongelmista ensin ISS:lle.

Henkilötiedot
Speak Up -järjestelmän kautta toimitettujen henkilötietojen kerääminen, käsittely ja mahdollinen luovuttaminen tapahtuvat sovellettavien tietosuojalakien, kuten yleisen tietosuoja-asetuksetn (GDPR) mukaisesti.